Pergi ke kandungan

Mari Belajar Bahasa Jerman/Pengenalan/Sebutan Vokal

Daripada Wikibuku
<<   Pengenalan (Die Einleitung)     Sebutan (Die Aussprache)     Pelajaran Satu: Lektion Eins   >>


Cara menyebut perkataan Jerman adalah sama seperti perkataan Melayu. (Sebutan bahasa Jerman jauh berbeza daripada sebutan bahasa Inggeris). Perkataan disebut sebagaimana ia ditulis, dan perkataan dibahagi-bahagikan kepada suku kata, samada dua, tiga, empat atau lebih.Panduan ini akan menerangkan bagaimana perkataan Jerman harus disebut. Huruf condong di laman ini (dan juga di dalam buku ini, menerangkan bagaimana sesebuah perkataan Jerman disebut)


Sebut A macam Abang[sunting]

A pendek[sunting]

Huruf dalam kurungan biasanya tidak ditekankan, malah kadangkala tidak disebut dengan kuat

Sama seperti huruf a di dalam bahasa Melayu. Cuba sebut: gam, pam, das. Kemudian, cuba sebut perkataan-perkataan Jerman yang berikut:


Jerman Mann Stadt Rand lachen Drachen
Sebutan man shtad(t) ran(d) la-khen dra-khen
Maksud Lelaki Bandar Rangka Ketawa Naga

A panjang[sunting]

"A panjang" biasanya disebut apabila huruf a berganda (huruf a diikuti dengan huruf a), diikuti dengan huruh h, atau diikuti dengan satu huruf konsonan. Untuk bunyinya, bayangkan mulut anda sedang diperiksa oleh seorang doktor gigi: Aaaaaahhhhhhh.


Jerman Wagen haben Staat Mahl rahm
Sebutan vaa-gen haa-ben shtaat maa(h)l raa(h)m
Maksud Kereta punya Negeri Hidangan Krim


Sebut E macam Enak dan Emak[sunting]

Sebagaimana di dalam bahasa Melayu, huruf e di dalam bahasa Jerman boleh disebut dengan dua cara.


E dalam Enak[sunting]

Di dalam buku ini sebutan ini diwakili dengan é.

Cuba sebut: Enak, (Bola) Sepak, Meja. Kemudian, cuba sebut perkataan-perkataan berikut:


Jerman Bett Dreck Feld Fleck nett
Sebutan bét(t) drék féld flék nét(t)
Maksud Katil Kotoran Padang Bintik baik

E dalam Emak[sunting]

Pada kebiasaannya, huruf e disebut sebegini apabila ia berada di suku kata terawal dalam perkataan yang memiliki lebih daripada dua suku kata atau suku kata terakhir.

Cuba sebut: Emak, Engkau, Pekak, sedang. Kemudian cuba sebut perkataan-perkataan berikut:


Jerman Bitte alle Dame bekommen Hose
Sebutan bit-te al-le da-me be-kom-men hoo-ze
Maksud Permintaan semua Puan terima Seluar

E panjang[sunting]

Perkataan-perkataan dengan huruf e berganda (huruf e diikuti dengan huruf e) dan huruf e diikuti dengan huruf h semuanya disebut panjang.


Jerman Weg Meer Mehl mehr Beet
Sebutan veyg meyr mey(h)l mey(h)r beyt
Maksud Laluan Laut Tepung lebih batas (kebun)

Sebut I macam Ikan[sunting]

I pendek[sunting]

Cuba sebut: ikan, pindah, tiru, kati. Kemudian, cuba sebut perkataan-perkataan berikut:


Jerman Wind Kind Schlimm hinter Himmel
Sebutan vin(d) kin(d) Shlim(m) hin-ter him-mel
Maksud Angin Budak teruk belakang Langit

I panjang[sunting]

"I panjang" disebut apabila huruf i berganda, huruf i diikuti dengan huruf e atau huruf i diikuti dengan satu huruf konsonan.


Jerman Liter Tiger ihr Fliege schieben
Sebutan lii-ter tii-ger iy(h)r flii-ge shii-ben
Maksud Liter Harimau kamu Kapal Terbang tolak


  • Berhati-hati apabila berjumpa perkataan dengan huruf i berganda dan huruf i diikuti huruf e. Tidak semuanya disebut panjang seperti contoh di sini. Beberapa perkataan kadangkala menunjukkan suku kata berbeza walaupun mempunyai huruf i berganda mahupun i diikuti e. Contohnya kontinuierlich (kon-ti-nu-i-er-likh) atau Alliierten (al-li-i-er-ten).

Sebut O macam Orang[sunting]

O pendek[sunting]

Cuba sebut: orang, potong, lobak, tolok. Kemudian cuba sebut perkataan-perkataan berikut:


Jerman Mord Loch kochen Ort Post
Sebutan mor(d) lokh ko-khen ort pos(t)
Maksud Pembunuhan Lubang masak Tempat Pos

O panjang[sunting]

"O panjang" disebut apabla huruf o berganda atau diikuti dengan huruf konsonan.


Jerman hohe Boot Ohr loben
Sebutan hoo-(h)e boot oo(h)r loo-ben
Maksud tinggi bot Telinga memuji

Sebut U macam Udang[sunting]

U pendek[sunting]

Cuba sebut: udang, pulas, saku. Kemudian cuba sebut perkataan-perkataan berikut.


Jerman Mutter Luft Schule bunt Geduld
Sebutan mut-ter luft shu-le bun(t) ge-duld
Maksud Emak Udara Sekolah terang Sabar

U panjang[sunting]

"U panjang" biasanya disebut apabila u diikuti dengan h atau satu huruf konsonan.


Jerman zu Kuh tun Uhr Schuh
Sebutan tsuu kuu(h) tuun Uu(h)r shuuh
Maksud ke Lembu buat Jam Kasut


  • Berhati-hati apabila menyebut perkataan dengan dua huruf u seperti Vakuum (vaa-ku-um). Dalam banyak keadaan, huruf u sepbegini disebut pendek dan diberi penekanan yang sama. Sebagaimana sebutan contoh di sini, perkataan sebegini sebenarnya dalam dua suku kata berbeza. Pengecualian ini hanya terpakai pada huruf u dan bukanlah huruf vokal lain.

Huruf Umlaut[sunting]

Di dalam bahasa Jerman, umlaut mengubah sebutan huruf-huruf vokal. Banyak perkataan Jerman yang memang ditulis dengan huruf umlaut. Tetapi, ada juga perkataan Jerman yang berubah sebutan dan maknanya apabila umlaut perlu digunakan (contohnya perkataan jamak). Panduan ini akan menunjukkan sebutan setiap huruf umlaut yang betul. Tumpukan pada percubaan mendapatkan sebutan yang betul pada satu-satu masa.


Sebut Ä macam Ekor[sunting]

Huruf ä biasanya berbunyi seolah-olah huruf a dan huruf e cuba disebut serentak. Untuk memudah gambaran, é akan digunakan bagi sebutan pendek dan éh untuk sebutan panjang.

Ä pendek[sunting]

Jerman Stärke Männer hängen ständig
Sebutan shtér-ke mén-ner hé-ngen shtén-dig(h)
Maksud kekuatan Lelaki menggantung berterusan

Ä panjang[sunting]

Jerman ähnlich Zähne Bär prägen
Sebutan éhn-likh tséh-ne bér pré-gen
Maksud serupa Gigi Beruang mencetak

Sebut Ö macam Ulang[sunting]

Sebutan huruf ini tiada yang serupa dengannya di dalam bahasa Melayu. Bunyinya seolah cuba menyebut o dan e serentak. Untuk memudahkan gambaran, tanda ó akan digunakan untuk sebutan pendek, manakala óh untuk sebutan panjang.


Ö pendek[sunting]

Jerman Öffnung möchten Hölle Löffel
Sebutan óf-nung mókh-ten hól-le lóf-fel
Maksud Pembukaan mahu Neraka Sudu

Ö panjang[sunting]

Lazimnya disebut panjang apabila ö diikuti dengan satu huruf konsonan.


Jerman hören schön fröhlich Störung
Sebutan hóh-ren shóhn fróh-likh shtóh-rung
Maksud mendengar cantik gembira Gangguan

Sebut Ü[sunting]

Sebutan huruf ini juga tiada yang serupa dengannya di dalam bahasa Melayu. Bunyinya seolah-olah cuba menyebut u dan e serentak. Untuk memudahkan gambaran, tanda ú akan digunakan untuk sebutan pendek, manakala úh untuk sebutan panjang.


Ü pendek[sunting]

Jerman Glück Mücke Rücken Brücke
Sebutan glúk mú(k)-ke rú(k)-ken brú(k)-ke
Maksud Nasib baik Nyamuk Belakang Jambatan

Ü panjang[sunting]

Lazimnya disebut panjang apabila ü diikuti h atau satu huruf konsonan lain.


Jerman rühren führen Lüge Düse
Sebutan rúh(h)-ren fúh(h)-ren lúh-ge dúh-ze
Maksud kacau mengepalai Tipu Muncung


  • Jika panduan ini sudah habis dibaca, anda akan dapati beberapa kelaziman yang mudah diingat. Kelaziman yang dimaksudkan berkaitan dengan sebutan dan ejaan. Jika huruf vokal diikuti dengan dengan dua konsonan, sebutannya pendek. Tetapi sebutannya panjang, jika diikuti dengan h atau satu konsonan lain.

Diftong (dua vokal berturut-turut)[sunting]

pantau, pandai, santau, garau

Perhatikan contoh perkataan Melayu di atas. Kesemuanya mempunyai satu persamaan, iaitu diftong. Apa itu diftong? Diftong ialah dua vokal berturut-turut dalam satu suku kata. Daripada contoh di atas, suku kata kedua kesemua perkataan adalah diftong.

Bahasa Jerman juga mempunyai diftong. Namun, terdapat juga beberapa diftong yang tidak wujud di dalam bahasa Melayu. Panduan berikutnya akan menerangkan bagaimana diftong di dalam bahasa Jerman boleh disebut dengan betul.


Diftong ei dan ai[sunting]

Cuba sebut: pantai, pandai, santai. Untuk diftong ei dan ai, sebutannya sama seperti diftong ai di dalam bahasa Melayu. Jika anda sudah faham, cuba berlatih menyebut perkataan berikut:


Jerman Bleistift Mai vielleicht klein fein
Sebutan blai-shtif(t) mai fiel-laikh(t) klain fain
Maksud Pensel Mei mungkin kecil baik


  • Diftong ei dalam bahasa Jerman langsung tidak sama seperti di dalam bahasa Melayu!

Diftong au[sunting]

Cuba sebut: pantau, Tawau, garau. Kemudian cuba sebut perkataan berikut:


Jerman Haut Braut schauen verdauen sauer
Sebutan haut braut shau-(w)en fér-dau-(w)en zau-(w)er
Maksud Kulit Pengantin melihat menghadam masam

Diftong eu dan äu[sunting]

Cuba sebut: kaloi, sekoi, boroi. Kemudian cuba sebut perkataan berikut:


Jerman heute neu Euro Schläuche Häute
Sebutan hoi-te noi oi-ro shloi-khe hoi-te
Maksud hari ini baru Euro Paip Kulit