Pergi ke kandungan

Bahasa Penanda Hiperteks (HTML)/Kepala dan Badan

Daripada Wikibooks
Sebelum: Pengenalan Indeks Berikut: Perenggan dan Pengepala

Sesebuah fail ataupun dokumen HTML dibahagikan pada dua bahagian asas: pengepala dan badan. Setiap bahagian ini dibezakan dengan tag masing-masing. Justeru, struktur pokok dokumen HTML berupa sebegini:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="..."> 
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>

Unsur head[sunting]

Data yang terdapat pada bahagian pengepala dokumen HTML dikira "meta-data", yakni "data berkaitan data". Maklumat yang terkandung dalam bahagian ini tidak secara lazimnya dipaparkan secara langsung. Sebaliknya unsur-unsur seperti style mempengaruhi tampilan unsur-unsur lain di dalam dokumen.

Unsur head perlu mengandungi unsur title element. Unsur ini digunakan bagi menetapkan tajuk dokumen HTML, yang dipamerkan pada bar tajuk tetingkap pelayar. Ini contoh penggunaan unsur title:

<head>
  <title>Ini Tajuk Dokumen</title>
</head>

Hanya satu title dibenarkan dalam bahagian pengepala.

Unsur head membenarkan penggunaan unsur-unsur berikut tanpa had:

style
Diguna untuk membenam peraturan gaya dalam sesebuah dokumen. Namun, tapak web yang memerlukan tampilan yang sama pada laman web berganda perlu menentukan gaya dalam sebuah lembaran gaya yang berasingan, yang dipautkan dengan unsur link.
link
Diguna untuk memautkan laman ke fail-fail luaran, termasukllah lembaran gaya, atau lokasi suapan RSS (Rich Site Summary) laman tersebut. Jenis pautan ditetapkan dengan mengguna atribut rel. Atribut type menetapkan jenis MIME dokumen yang terdapat pada lokasi yang diberikan atribut href. Ini membolehkan pelayar untuk mengabaikan pautan ke jenis MIME yang tidak didokongnya. Contoh-contoh:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="rss.aspx" title="RSS 2.0">
script
Digunakan bagi memaut ke fail luaran JavaScript atau untuk membenam JavaScript dalam dokumen atau laman. Teknik yang diutamakan ialah memaut ke fail luaran mahupun banyak contoh membenam skrip dalam dokumen kerana teknik ni lebih ringkas.
meta
Digunakan bagi menetapkan sifat-sifat meta-data buat dokumen HTML, seperti kata kunci dan sebagainya. Contoh:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="keywords" content="web, HTML, markup, hypertext">
object
Membenam objek generik. Unsur ini jarang digunakan dalam bahagian kepala dan lazimnya diguna dalam pada badan dokumen.

Juga terdapat satu unsur base. Unsur ini menetapkan base URI (URI pangkalan) bagi resolusi URI relatif. Unsur ini jarang sekali digunakan.

Unsur body[sunting]

Berlainan dengan unsur head, apa jua teks biasa yang diletakkan di antara tag-tag <body> akan dipaparkan pada laman sesawang oleh pelayar.

Apa yang harus dielak. Cara mengekod dalam contoh berikut eloknya jangan digunakan:

<body text='black' link='red' alink='pink' vlink='blue'
   bgcolor='#DDDDDD' background='wallpaper.gif'>
  ...
</body>

Tag-tag dengan atribut text, link, alink, vlink, bgcolor dan background semuanya sudah dikecam dalam HTML 4. Ini bermaksud tag-tag sedemikian tidak harus digunakan dalam dokumen-dokumen baharu. Tag-tag ini sudah diganti dengan peraturan CSS yang diberikan di bawah ini (penggunaan CSS dibincang dalam bahagian lain, Mengaturcara HTML /CSS). Nilai-nilai daripada contoh sebelum ini digunakan sebagai contoh penggunaan peraturan CSS.

text
body { color:black }
bgcolor
body { background-color:#DDDDDD }
background
body { background-image: url(wallpaper.gif) }
link
a:link { color:red }
alink
a:active { color:pink } (pautan aktif ialah pautan yang dipetik ataupun mempunyai fokus pada kekunci)
vlink
a:visited { color:blue }
hover (bukan atribut HTML)
a:hover { color:green } ('hover' ialah gaya yang dipaparkan pautan apabila kursur atau penunjuk tetikus diletakkan di atasnya).
Sebelum: Pengenalan Indeks Berikut: Perenggan dan Pengepala