Pergi ke kandungan

JavaScript/Pemboleh Ubah dan Jenis

Daripada Wikibuku
Sebelum: Kata Simpanan Indeks Berikut: Nombor

JavaScript ialah bahasa pengaturcaraan yang memiliki penjenisan renggang. Ini bermaksud bahawa anda boleh guna pemboleh ubah yang sama bagi jenis maklumat berlainan, akan tetapi anda perlu memeriksa sendiri jenis apa pemboleh ubah tersebut sekirannya perbezaan maklumat itu penting. Sebagai contoh, jika anda mahu menambah dua nombor, tetapi satu daripada pemboleh ubahnya jenis string, keputusan yang anda dapat tidak semestinya keputusan yang anda sangka.

Deklarasi Pemboleh Ubah[sunting]

Pemboleh ubah diisytiharkan secara tersurat dengan penyataan var seperti dipaparkan di bawah:

var c;

Pemboleh ubah di atas diwujudkan tetapi memiliki nilai undefined (tak tertakrif). Agar ia dapat diberi nilai, pemboleh ubah perlu diasalkan:

var c = 0;

Selepas diisytihar, sesebuah pemboleh ubah itu boleh diberi nilai baharau yang akan mengganti nilai lama:

c = 1;

Pastikan yang pemboleh ubah disiytihar dengan var sebelum (atau semasa) diperuntukkan; jika tidak, anda akan menjana "pepijat skop".


Penamaan Pemboleh Ubah[sunting]

Apabila memilih nama bagi pemboleh ubah, kita harus mematuhi beberapa peraturan:

  • Huruf besar, huruf kecil abjad, garis bawah dan tanda dolar boleh diguna
  • Nombor dibenarkan selepas aksara pertama
  • Aksara-aksara lain tidak dibenarkan
  • Nama pemboleh ubah peka huruf: huruf (besar atau kecil) memberi makna berlainan
  • Pemboleh ubah tidak boleh mengguna nama kata simpanan

Jenis-jenis Primitif[sunting]

Jenis-jenis primitif adalah jenis-jenis yang disediakan sistem, dalam kes ini disediakan JavaScript. Jenis-jenis primitif JavaScript adalah Boolean, nombor dan teks. Pengguna dapat mewujudkan kelas sebagai tambahan kepada jenis primitif.

Jenis-jenis primitif diproses JavaScript sebagai jenis-jenis nilai dan diproses sebagai nilai. Beberpa jenis, misalnya string, juga membenarkan panggilan method.

Jenis Boolean[sunting]

Pemboleh ubah Boolean hanya boleh meiliki dua nilai, yakni true atau false.

var mayday = false;
var hari_jadi = true;

Jenis Angka[sunting]

Anda boleh mengguna jenis-jenis Integer dan Double pada pemboleh ubah anda, akan tetapi jenis-jenis ini diproses sebagai jenis angka.

var sal = 20;
var pal = 12.1;

Dalam JavaScript ECMA angka literal anda boleh terdiri daripada 0 sehingga -+1.79769e+308. Dan oleh sebab 5e-324 merupakan infinitesimal yang dapat diperoleh, angka yang lebih kecil dibulatkan kepada 0.

Jenis String[sunting]

Jenis String dan aksara lain merupakan string, jadi anda dapat membina apa jua literal string yang anda perlu.

var myName = "Sesuatu Nama";
var myChar = 'f';

Jenis Kompleks[sunting]

Jenis kompleks merupakan sebuah objek, samada piawai ataupun buatan khusus. Ia terletak pada "heap" dan perlu dirujuk di mana-mana.

Jenis Tatasusunan[sunting]

Templat:Main

Dengan Javascript, semua Tatasusunan (Array) tak berjenis. Justeru, anda dapat meletakkan kesemua yang anda mahu ke dalam Array dan atur penggunaannya kemudian. Array ialah objek. Array memiliki kaedah (method) dan sifat (property) yang anda boleh panggil pada bila-bila masa. (Sifat ".length" memerikan berapa item terdapat dalam array. Nilai ".length" bertambah sekiranya anda menambah item kepada array). Anda dapat membuat array anda sendiri dengan mengguna penyataan new disusuli dengan Array, seperti dipaparkan di bawah:

var arraySaya = new Array(0, 2, 4);
var arrayLain = new Array();

Array juga dapat diwujudkan dengan notasi array, yang menggunakan tanda kurung siku:

var arraySaya = [0, 2, 4];
var arrayLain = [];

Array diakses menggunakan tanda kurung siku:

arraySaya[2] = "Helo";
var teks = arraySaya[2];

Tiada had terhadap bilangan item yang dapat distor dalam sesebuah array.

Jenis Objek[sunting]

Dengan JavaScript, sebuah objek diwujudkan dengan mengguna operator baharu:

var objekSaya = new Objek();

Objek juga dapat diwujudkan dengan notasi objek yang mengguna curly braces "{ }":

var objekSaya = {};

Objek-objek JavaScript dapat dibina mengguna warisan dan pembatal, dan anda juga boleh mengguna polimorfisme. Tiada pengubah suai skop dan semua sifat dan metode dapat dicapai awam. Maklumat lanjut dapat dilihat dalam bab Pengaturcaraan Berorientasi Objek.

Anda dapat mengakses objek-objek binaan dalaman pelayar dan juga objek-objek yang disediakan melalui pemanjang Javascript pelayar.


Sebelum: Kata Simpanan Indeks Berikut: Nombor