Pergi ke kandungan

OpenGL/Empat subwindows

Daripada Wikibuku

Penerangan kod sumber bagi 4 Subwindows

#include <GL/glut.h> // fail header untuk GLUT
#include <stdio.h> // fail header untuk stdio

#define GAP 10

int main_w, w1, w2, w3, w4; // pengisytiharan setiap pembolehubah untuk mewujudkan 4 subwindows. 

void
display(void) // berfungsi untuk memaparkan set dan imej 
{
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); //menghilangkan latar belakang objek
 glFlush(); // berkuat kuasa pelaksanaan arahan GL dalam masa terhingg

}

void
vis(int visState)
{
 printf("VIS: win=%d, v=%d\n", glutGetWindow(), visState);
}

void
reshape(int w, int h) // menentukan bentuk dan kedudukan objek dengan memberi nilai awal kepada 2 pembolehubah.

{
 int width = 50; // mengisytihar dan menetapkan nilai awal pada pembolehubah width
 int height = 50; // mengisytihar dan menetapkan nilai awal pada pembolehubah height


 glViewport(0, 0, w, h); // menentukan jarak serta ruang antara setiap subwindows
 if (w > 50) {
  width = (w - 3 * GAP) / 2;
 } else {
  width = 10;
 }
 if (h > 50) {
  height = (h - 3 * GAP) / 2;
 } else {
  height = 10;
 }

 glutSetWindow(w1); // mewujudkan tetingkap yang pertama
 glutPositionWindow(GAP, GAP); //menentukan kedudukan tetingkap yang pertama
 glutReshapeWindow(width, height); // menentukan saiz dan juga bentuk tetingkap berdasarkan lebar dan tinggi objek


 glutSetWindow(w2); // mewujudkan tetingkap yang kedua
 glutPositionWindow(GAP + width + GAP, GAP); // menentukan kedudukan tetingkap kedua iaitu bertentangan tetingkap pertama
 glutReshapeWindow(width, height); // menentukan saiz dan juga bentuk tetingkap 

 glutSetWindow(w3); // mewujudakan tetingkap yang ketiga
 glutPositionWindow(GAP, GAP + height + GAP); // menentukan kedudukan tetingkap ketiga, bersebelahan tetingkap pertama
 glutReshapeWindow(width, height); // menentukan saiz dan juga bentuk tetingkap 

 glutSetWindow(w4); // mewujudkan tetingkap yang keempat
 glutPositionWindow(GAP + width + GAP, GAP + height + GAP); // kedudukan tetingkap keempat bertentangan tetingkap ketiga
 glutReshapeWindow(width, height); // menentukan saiz dan juga bentuk tetingkap 

}

int
main(int argc, char **argv) // pembolehubah argc mengandungi beberapa arguments yang diluluskan oleh program , manakala argv adalah petunjuk kepada argument.


{
 glutInit(&argc, argv); // nilai awal glut dalam rangka kerja

 glutInitDisplayMode(GLUT_RGB); // menyediakan mod paparan

 glutInitWindowSize(210, 210); // menetapkan nilai awal pada saiz setiap subwindows

 main_w = glutCreateWindow("4 subwindows"); // mencipta 4 subwindows
 glutDisplayFunc(display); // berfungsi untuk memaparkan setiap subwindows 
 glutVisibilityFunc(vis); // keterlihatan fungsi untuk setiap objek
 glutReshapeFunc(reshape); // menentukan bentuk dan saiz setiap subwindows
 glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0); // menetapkan warna bagi setiap subwindows

 w1 = glutCreateSubWindow(main_w, 10, 10, 90, 90);
 glutDisplayFunc(display);
 glutVisibilityFunc(vis);
 glClearColor(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
 w2 = glutCreateSubWindow(main_w, 110, 10, 90, 90);
 glutDisplayFunc(display);
 glutVisibilityFunc(vis);
 glClearColor(0.0, 1.0, 0.0, 1.0);
 w3 = glutCreateSubWindow(main_w, 10, 110, 90, 90);
 glutDisplayFunc(display);
 glutVisibilityFunc(vis);
 glClearColor(0.0, 0.0, 1.0, 1.0);
 w4 = glutCreateSubWindow(main_w, 110, 110, 90, 90);
 glutDisplayFunc(display);
 glutVisibilityFunc(vis);
 glClearColor(1.0, 1.0, 0.0, 1.0);

 glutMainLoop(); // proses pengulangan looping
 return 0;       /* ANSI C memerlukan laman utama untuk mengembalikan int. */

}